Moon above the Tree / Mjesec nad Stablom

Moon above the Tree
Mjesec nad Stablom
mixed media (acrylic paint, black crystal and 21 metal ring) on canvas, 70 x 50 cm, 2018

[en] In this painting someone will see only a red tree with green hills in the distance. They’ll see the Moon only if someone points to it. The painting’s name does it. And they’ll stop there. They will not reflect on the meaning of the image. It will be just a question of whether they like it or not.

But “Moon above the Tree” is actually a psychopicture. As there is psychodrama, there is a psychopicture – an image that depicts some unconscious content. The concrete elements of the composition were spontaneously appeared during the painting itself. By analyzing the finished painting, I realized how much the presented elements are important to me.

[hr] Netko će na ovoj slici vidjeti tek crveno stablo sa zelenim brežuljcima u daljini. Mjesec će ugledati samo ako im se skrene pažnja na njega. Naziv slike to čini. I tu će stati. Neće ulaziti u dubioze oko značenja slike. Bit će to samo pitanje da li im se slika sviđa ili ne.

No, “Mjesec iznad Stabla” je zapravo psihoslika. Kao što postoji psihodrama, ovo je psihoslika – slika koja ocrtava neki nesvjesni sadržaj. Konkretni elementi kompozicije su se pojavljivali spontano tijekom samog slikanja. Analizirajući završenu sliku shvatio sam koliko su svi prikazani elementi važni za mene.

.

[en] Black crystal contains the essence of life and represents the cocoon of life energy and strong desire to grow in a certain direction. The Tree as young started out that way, but the outer forces, like a violent storm, twisted it and directed it to the other side, leaving a trace on the tree trunk. Many storms have caused the Tree to never develop its crown; as if vegetating.

Above the Tree, a huge Full Moon is depicted, as symbol of unconscious powers, both mysterious and elusive, that affect the lives of all living beings, including the Tree, in a positive or negative way, and urge them to constructive or destructive behavior both towards themselves and others.

The Moon is also a symbol of the night and dreaming. This Tree still dreams of its large and lush crown, of numerous buds on its non-existent branches, of leafing, flowering and yielding juicy fruits. This crown of fruits is represented by twenty-one metal rings; an important number for me since I was born on the 21st of the month. Additionally, the number 21 contains numbers 1, 2 and 3 – the sequence representing the creation (1 – the initial idea and the first step; 2 – the connection to other factors needed for realization; 3 – the creation, the fruit, the result). Despite all the adversities experienced, the Tree has kept the charge of life force, and that is visible from its vivid red color and its strong roots that keep it to the ground.

The Moon is also a symbol of change. What is the next change the Moon brings to this Tree!?

.

[hr] Crni kristal sadrži esenciju života i predstavlja čahuru životne energije i snažne želje za rastom u određenom smjeru. Stablo je kao mlado krenulo tim smjerom, ali vanjske sile, poput divljih oluja, iskrivile su ga i usmjerile na drugu stranu, što je ostavilo traga na samom deblu. Mnoga nevremena su učinila da Stablo nikada ne razvije svoju krošnju; kao da životari.

Iznad Stabla se pomalja ogroman Pun Mjesec, simbol nesvjesnih sila, tajanstvenih i neuhvatljivih, koje na pozitivan ili negativan način utječu na živote svih živih bića, pa tako i Stabla, te ih potiču na konstruktivno ili destruktivno ponašanje i prema samima sebi i prema drugima.

Mjesec je i simbol noći i snivanja. Ovo Stablo i dalje sanja o velikoj i bujnoj krošnji, o brojnim pupovima na svojim nepostojećim granama, o listanju, cvjetanju i donošenju sočnih plodova. Ta krošnja s plodovima je predočena s dvadeset i jednim metalnim prstenom; važan broj za mene budući da sam rođen 21. u mjesecu. Osim toga, broj 21 u sebi sadrži brojeve 1, 2 i 3 – niz koji predstavlja stvaranje (1 – inicijalna ideja i prvi korak; 2 – spajanje s drugim čimbenicima potrebnim za realizaciju; 3 – stvaranje, plod, rezultat). Unatoč svim proživljenim nedaćama Stablo je zadržalo naboj životne sile što je vidljivo iz njegove jarko crvene boje i snažnog korijenja kojim se drži za zemlju.

Mjesec je i simbol mijene. Kakvu to sljedeću promjenu Mjesec nosi ovom Stablu!?

.

Boris Pecigoš
Moon above the Tree, 2018, mixed media (acrylic paint, black crystal and 21 metal ring) on canvas, 70 x 50 cm
Mjesec nad Stablom, 2018., kombinirana tehnika (akrilna boja, crni kristal i 21 metalni prsten) na platnu, 70 x 50 cm

.

.

Open and growing series of my paintings inspired by trees and forests: LINK
Otvorena i rastuća serija mojih slika inspiriranih drvećem i šumom: LINK

.

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com