Ja sam… / I am…

Ja sam… (tri verzije)
I am… (three versions)
digital art, various dimensions, 2018

v.1. “Ja sam umjetnik. Sanjar. Zgubidan. Trebao bih si naći pravi posao.”

v.2. “I’m an artist. A dreamer. A loser. I should find a real job.”

v.3. “Dolazak Apolona i tri muze” / “Arrival of Apollo and the three Muses”

.

[hr] Opis:

“Nemoj sanjariti. Daj se spusti na zemlju. Od umjetnosti se ne može živjeti. Radi ti to kao hobi u slobodno vrijeme, ali si nađi neki normalan, pravi posao.” Tako umjetnike doživljava svijet… ili barem oni koji rade za “sigurnu” plaću na nekom poslu 9-17. A to je – većina. I umjetnici sami sebe znaju terorizirati na taj način, opterećeni pritiscima okoline te arhetipom “umjetnika koji gladuje”.

Na ovom digitalnom kolažu prikazan je umjetnik kako nag počiva na sofi i kontemplira ni o čemu ne bi li se iz te praznine rodile nove umjetničke ideje. Okružen je s četiri osobe koje na prvi pogled mogu predstavljati supružnika, roditelje, širu obitelj ili prijatelje. Uočljiva je muška figura koja prilazi s bujicom misli u nastojanju da umjetnika uvjeri da “digne dupe i uhvati se nekog posla”. Taj lik može predstavljati i um samog umjetnika, onaj pozadinski glas koji mu stalno govori da se pogrešno postavlja prema stvarima koje su “stvarno bitne u životu”.

U stvarnosti taj lik je Apolon, bog svjetlosti, nadahnuća, umjetnosti, ljepote i predskazanja (vizionarstva), povezan sa Suncem. On prilazi umjetniku straga, time simbolizirajući nevidljivu podršku i izvor umjetnikova nadahnuća. Kreativne ideje mu “pršte” iz glave poput zraka Sunca, čime se naglašava da umjetnost unosi svjetlost i u život umjetnika i u živote drugih ljudi.

Apolon je prema grčkoj mitologiji predvodnik muza. Ovdje tri muze nadahnjuju umjetnika – Euterpa kroz glazbu i lirsku poeziju, Erato kroz ljubavnu poeziju i Terpsihora kroz ples.

Cijeli prizor je izmješten iz urbanog pejzaža u prirodu kako bi se naglasila umjetnikova povezanost s prirodom, kroz čiju ljepotu se izražavaju utjecaji “bogova i muza”.

Tehnika: digitalni kolaž (manipulacija fotografija ranijih slikarskih radova)
Godina stvaranja: 2018.
Tehničke specifikacije za print: 300 dpi, 4961 x 7016 px, 42,0 x 59,4 cm (A2)

.

[en] Description:

“Do not daydream. Come down from the clouds. You cannot live from art. Do it as your hobby in your free time, but find a normal, real job.” In such way artists are perceived by the world… or at least by those who work for a “safe” salary at a 9-17 job. And that is – majority. And artists know how to terrorize themselves too, burdened by the pressures of their surroundings and the “starving artist” archetype.

In this digital collage, the artist is depicted laying on the sofa and contemplating about nothing in order to give birth to new artistic ideas from that emptiness. He is surrounded by four people who at first glance can represent the spouse, parents, family or friends. There is a noticeable male figure who approaches the artist with a torrent of thoughts in an effort to convince him to “get off his ass and get a job”. This character can also be the mind of the artist himself, the background voice that constantly tells him he has a wrong attitude towards “the things that really matter in life”.

In reality, that character is Apollo, the god of light, inspiration, art, beauty, and prediction (visionary), associated with Sun. He approaches the artist behind, thus symbolizing the invisible support and source of artist’s inspiration. His creative ideas “flick out” of his head like the rays of the Sun, emphasizing that art brings light to artists’s life and to the lives of other people.

According to Greek mythology, Apollo is the leader of the Muses. The three Muses inspire artist – Euterpe through music and lyric poetry, Erato through love poetry, and Terpsichore through dance.

The whole scene is displaced from the urban landscape to nature in order to emphasize the artist’s connection with nature, through whose beauty influences “of the gods and muses” are expressed.

Technique: digital collage (manipulation of photos of earlier paintings)
Year of creation: 2018
Technical specifications for print: 300 dpi, 4961 x 7016 px, 42,0 x 59,4 cm (A2)

.

.

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Post navigation

Comments are closed.

Create a website or blog at WordPress.com