ART PORTFOLIO

Vodič po Land art stazi Stražica – Sapaćica na Učki

Vodič po Land art stazi

Vodič po Land art stazi Stražica – Sapaćica na Učki u izdanju udruge Atelier Hayat u suradnji s Javnom ustanovom Park prirode Učka i uz sufinanciranje Primorsko-goranske županije pružit će vam potpuno razumijevanje Land art staze. U Vodiču su opisani svi umjetnički radovi iz aspekta umjetnosti, prirodoslovlja i ekologije te duhovnosti i misticizma. Detaljno je objašnjeno značenje simbola, boja i formi koje se javljaju na radovima land arta i rock arta na koje ćete nailaziti u svojoj šetnji Land art stazom. U vodiču se nalazi i karta Land art staze s označenim lokacijama 20 umjetničkih radova, 4 vidikovca i 2 ulaza. Vodič sadrži i upute kako doći do ulaza na stazu. Vodič možete slobodno preuzeti u PDF formatu (36 stranica) na svoj mobilni uređaj ili ga isprintati kako bi obogatio vaš doživljaj umjetnosti i prirode tijekom vašeg posjeta Land art stazi na Učki.

PREUZMI VODIČ

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO, LAND ART & ROCK ART

Land art staza na Učki (2016)

Završen projekt od 20 radova land arta i rock arta duž 6,5 km duge staze na Učki

Ovo je tekst na hrvatskom.
For text in English click here.

Land art staza Stražica – Sapaćica nalazi se na planini Ćićariji u Parku prirode Učka, na granici Istre i Kvarnera. Staza je otvorena u srpnju 2016. godine, dvije godine nakon inicijalne ideje  umjetnika Borisa Pecigoša, a u potpunosti je završena krajem te godine.

U ovom članku možete pronaći ključne informacije koje su vam potrebne za vaš ugodan boravak na Land art stazi i razumijevanje umjetničkih radova koje ćete susretati.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO, LAND ART & ROCK ART

Trees, woods, forest / Stabla, drveće, šuma

Open and growing series of paintings
Otvorena i rastuća serija slika

[en] This is a gallery with selection of my paintings inspired by trees and forests. These paintings represent my emotional impressions of trees and their energy; for this reason the depiction of trees is abstracted, expressive and surreal. Trees symbolize strength and the renewal of life, growth, the rise and expansion, beauty and wisdom. Rooted in the ground and aimed at the sky, trees have always aroused admiration by the people, teaching them about the unbreakable connection between earthly and heavenly world, between material and spiritual, and between temporary and eternal. The Sacred Tree, the Tree of Life and the World Tree are the ancient symbols of many people. Along the tree, other primal mystical symbols (spirals, circles, squares, sun, stars, etc.) often appear in my paintings of this series.

[hr] Ovo je galerija s odabirom mojih slika inspiriranih drvećem i šumom. Ove slike predstavljaju moje osjećajne impresije stabala i njihove energije; iz tog su razloga prikazi stabala apstrahirani, ekspresivni i nadrealni. Stabla simboliziraju snagu i obnavljanje života, rast, uzdizanje i širenje, ljepotu i mudrost. Ukorijenjena u zemlju i usmjerena u nebo, stabla su oduvijek u ljudima pobuđivala divljenje, podučavajući ih o neraskidivoj povezanosti zemaljskog i nebeskog, materijalnog i duhovnog, prolaznog i vječnog. Sveto drvo, Drvo života i Drvo svijeta drevni su simboli mnogih naroda (više o mitologiji drveća). Uz stablo se na mojim slikama iz ove serije često pojavljuju i drugi praiskonski mistični simboli (spirale, krugovi, kvadrati, sunce, zvijezde, itd.).

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Inspired by music / Inspirirano glazbom

Open and growing series of paintings
Otvorena i rastuća serija slika

[en] This is a gallery with selection of my paintings inspired by music, and occasionally by song lyrics. Music is visually depicted in abstract and expressive way with colors and lines that arise from rapid and not quite consciously guided movements (gestural paintings), triggered by emotions that music creates in me while its sounds fill my studio during creation. For listening to a particular song click on the name of the painting and a youtube video opens in a new window. If there are important verses or description, they are listed below the painting, visible only when you enlarge it by clicking on it.

[hr] Ovo je galerija s odabirom mojih slika inspiriranih glazbom, a povremeno i tekstovima pjesama. Muzika je vizualno prikazana na apstraktan i ekspresivan način pomoću boja i linija koje nastaju brzim i ne baš potpuno svjesno vođenim pokretima (gesturalno slikarstvo), potaknutima osjećajima koje glazba pobuđuje u meni dok svojim zvukovima ispunjava moj atelje za vrijeme stvaranja. Da biste poslušali određenu pjesmu kliknite na naziv slike, pa će se u novom prozoru otvoriti youtube video. Ako postoje važni stihovi ili opis, oni su navedeni ispod slike i vide se samo ako kliknete na sliku.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Mandalas / Mandale

Open and growing series of paintings Otvorena i rastuća serija slika

Open and growing series of paintings
Otvorena i rastuća serija slika

[en] This is a gallery with selection of my mandalas that I create in various formats.
Mandala (Sanskrit circle) is originally a Buddhist and Hindu symbol, a mystical diagram used in meditation. It refers to circular or square images with a center, that are drawn, painted or modeled. Their purpose is to help a meditating person to exclude all that is outside, to concentrate on what is illustrated within the mandala’s circle, to create his “sacred space”, and to enter the state of trance.
In the West, the mandala drawing was popularized by psychoanalyst Carl Gustav Jung as a means of stabilizing and integrating inner self.
Today, this is a generic term that denotes any diagram or regular, radially symmetrical geometric drawing that symbolizes the concept of a universe in a symbolic or metaphysical way. Find out more about mandala on Wikipedia.
My mandalas don’t follow the oriental artistic depiction present on traditional mandalas, but they are in the square form, and the center point and radial balance of the motif are usually present. Artistic expression is uniquely mine, using the mysticism of ancient symbols (spirals, circles, sun, stars, etc.), and sometimes an old Croatian Glagolitic script and Arabic alphabet. Some of my mandalas have philosophical, metaphysical or spiritual message vowen into them.

[hr] Ovo je galerija s odabirom mojih mandala koje stvaram u različitim formatima.
Mandala (sanskrt. krug) je izvorno budistički i hinduistički simbol, mistični dijagram koji služi pri meditaciji. Odnosi se na kružne ili kvadratne slike sa središtem, koje su nacrtane, naslikane ili modelirane. Njihova svrha je da pomognu osobi koja meditira da isključi sve ono što je izvana, da se koncentrira na ono što je prikazano unutar kruga mandale, da stvori svoj “sveti prostor” i uđe u stanje transa.
Na Zapadu je crtanje mandala popularizirao psihoanalitičar Carl Gustav Jung kao sredstvo koje stabilizira i integrira unutrašnje sebstvo.
Danas je to generički pojam koji označava bilo koji dijagram ili pravilan, radijalno simetričan geometrijski crtež, koji na simboličan ili metafizički način predstavlja poimanje univerzuma. Pročitaj više o mandalama na Wikipediji (en) te o njihovoj duhovnoj simbolici ovdje (hr).
Moje mandale ne slijede orijentalni umjetnički izraz koji se javlja na tradicionalnim mandalama, ali jesu kvadratičnog oblika te su uglavnom prisutne centralna točka i radijalna ravnoteža motiva. Likovni izraz je unikatno moj, uz uporabu drevnih mističnih simbola (spirale, kruga, sunca, zvijezde i sl.) te glagoljice i arapskog pisma. Neke od mojih mandala imaju u sebi utkanu neku filozofsku, metafizičku ili duhovnu poruku.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Post mortem (2013)

Post mortem
Completed cycle of 10 paintings, acrylics on canvas, 80 x 120 cm, 2013
Završen ciklus od 10 slika, akrila na platnu, 80 x 120 cm, 2013.

[en] What did the ancient people leave carved on stone stelae of distant Caucasus? What kind of thoughts they were preoccupied with in encounter with transience? How do these thoughts resonate in verses of contemporary poets who have not denied the mortality nor turned their head at the mere mention of finality of existence? And how did I artistically interprete this eternal taboo?

The cycle of paintings titled “Post mortem” is inspired by old Azerbaijani epitaphs on tombstones from the 16th and 17th century. In ten scenes I deal with my own mortality and the fear of it, with issues of meaning(lessness) of existence, and by the way I nicely buried some of my lifeless and already half-decomposed corpses of beliefs. Language of the painting’s inscription is Croatian, and script is Arabic and/or Latin.

[hr] Što su davni ljudi ostavili uklesano na kamenim stećcima dalekog Kavkaza? Kakve su ih misli zaokupljale u susretu s prolaznošću? Kako one odjekuju u stihovima suvremenih pjesnika koji nisu poricali smrtnost niti su okretali glavu pri samom spomenu konačnosti postojanja? I na koji sam način ovu vječnu tabu temu likovno interpretirao?

U ciklusu slika pod nazivom “Post mortem”, inspiriranom starim azerbajdžanskim epitafima na stećcima iz 16. i 17. stoljeća, u deset sam se prizora bavio vlastitom smrtnošću i strahom od nje, pitanjima (bes)mislenosti postojanja, te sam usput lijepo pokopao neka svoja beživotna i već poluraspadnuta trupla vjerovanja. Jezik natpisa na slici je hrvatski, a pismo je arapsko i/ili latinično.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Ten years of solitude / Deset godina samoće (2012)

Completed cycle of 10 paintings
Završen ciklus od 10 slika

[en] This is a journey of solitude. At the beginning there is still hope, a young tree and a vision of mature tree. Impatience ruins it, and a disappointment remains. As time goes on, man learns to enjoy solitude, which eventually brought its fruits, the unexpected ones. In fact, everything is the same as it was at the beginning – the colors (of life) are just the result of change in man’s perception.

[hr] Ovo je putovanje samoće. Na početku još postoji nada, mlado stablo i vizija zrelog drveta. Nestrpljivost to uništi, a razočaranje ostaje. Kako vrijeme prolazi čovjek nauči uživati u samoći, koja napokon donese i plodove, one neočekivane. Zapravo, sve je isto kao i na početku, boje (života) su samo rezultat promjene u čovjekovoj percepciji.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Land art & Rock art

Land art & Rock art

[en] This is a growing gallery with the images of land art and rock art made by me and my aides. Land art or earth art is an art style in which landscape and the work of art are inextricably linked. It is also an art form that is created in nature, using natural materials such as soil, rock (bed rock, boulders, stones), organic media (logs, branches, leaves), and water. Sometimes foreign or artificial materials and paint are introduced. The works frequently exist in the open, located well away from civilization, left to change and erode under natural conditions. Besides the artistic value, land art is during its construction often characterized by very contact with nature – touching the stone, wood and earth with bare hands.

[hr] Ovo je rastuća galerija s fotografijama land arta i rock arta koje sam stvarao sam ili s pomoćnicima. Land art ili earth art je umjetnički pokret u kojem su krajolik i umjetničko djelo neraskidivo povezani. To je umjetnička forma koja je stvorena u prirodi, koristeći prije svega prirodne materijale nađene na licu mjesta (kamen, zemlja, pijesak, trupci, grane, lišće, voda…). Ponekad se unose i strani ili umjetni materijali i boja. Radovi često stoje na otvorenom, smješteni dalje od civilizacije, ostavljeni da se mijenjaju i raspadaju pod utjecajem prirodnih sila. Uz umjetničku vrijednost, land art tijekom njegove konstrukcije često obilježava sam kontakt s prirodom – dodirivanje stijene, drveta i zemlje golim rukama.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO, LAND ART & ROCK ART

The mystical numbers / Mistični brojevi (2011)

Completed cycle of 18 paintings
Završen ciklus od 18 slika

[en] I created this cycle of 18 paintings by connecting with the meaning of the numbers according to numerological interpretations of number symbolism in various mythologies, religions and mystery schools. Short description of meaning for each number is presented bellow gallery. All paintings are acrylic on paper, measuring 50×70 cm, made in 2011.

[hr] Ovaj ciklus od 18 slika sam kreirao kroz povezivanje sa značenjem brojeva prema numerološkim tumačenjima i simbolizmu brojeva u različitim mitologijama, religijama ili misterijskim školama. Kratak opis značenja svakog broja predstavljen je ispod galerije. Sve slike sam naslikao tijekom 2011. godine u tehnici akrila na papiru, dimenzija 50×70 cm.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Commotions / Komešanja (2010)

Completed cycle of 14 paintings
Završen ciklus od 14 slika

[en] This cycle of 14 paintings reveals my vision of “energy centers” or “chakras”. There are two sets of paintings: the first one shows rough energies in commotion, while another set represents their appeasement. The names of paintings are Sanskrit names of chakras.

[hr] Ovaj ciklus od 14 slika otkriva moje viđenje “energetskih centara” ili “čakri”. Dva su niza slika: prvi prikazuje grube energije u komešanju, dok drugi niz predstavlja njihovo umirenje. Nazivi slika su sanskrtska imena čakri.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Arcana trees / Stabla arkane (2009-2010)

Completed cycle of 22 paintings Završen ciklus od 22 slike

Completed cycle of 22 paintings
Završen ciklus od 22 slike

[en] This cycle of 22 small format paintings represents the trees seen from another angle… seen by my inner eyes, by feeling their essence rather than physical appearance. Leitmotif of the cycle is my poem “Like a Tree”. I eventually organized the trees in a way to follow a sequence of “Major Arcana” cards of the tarot, primarily Osho Zen Tarot. I only at the completion of the cycle observed that the paintings, by number and by subject, accidentally coincide with the meanings of these cards.

[hr] Ovaj ciklus od 22 slike malog formata predstavlja stabla viđena iz jednog drugog kuta… viđena mojim unutarnjim očima, osjećajući njihovu esenciju ili bit, a ne fizičku pojavnost. Lajtmotiv ciklusa je moja pjesma “Poput drveta”. Na kraju sam slike posložio tako da slijede niz “velikih arkana” iz tarota, prije svega iz Oshovog zen tarota. Tek sam pri dovršenju ciklusa uočio da slike svojim brojem i temom slučajno slijede značenja tih karata.

Continue reading

Categories: ART PORTFOLIO

Create a website or blog at WordPress.com