IN DETAIL / U DETALJE

Mini-mandalas of 2015

Mini-mandalas of 2015
Mini-mandale iz 2015.

[en] I have been creating miniature mandalas for two years. They are made on the canvas cardboards measuring 10×10 cm. Mini-mandalas are considered as talismans by their owners because of the multiple layers of primordial symbols’ meaning that occur on them (spirals, circles, squares, rays of the sun, stars, numbers, as well as Arabic and Glagolitic script, etc.). During 2015 I made 35 mini-mandalas, so I invite you to view them in this online gallery.

[hr] Dvije godine stvaram minijaturne mandale. Radim ih na slikarskim pločicama dimenzija 10×10 cm. Njihovi vlasnici ih drže za talismane zbog višeslojnosti značenja praiskonskih simbola koji se javljaju na njima (spirale, krugovi, kvadrati, zrake sunca, zvijezde, brojevi, ali i arapsko i glagoljičko pismo, itd.). Tijekom 2015. godine napravio sam 35 mini-mandala te vas pozivam da ih razgledate u ovoj online galeriji.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Mandala of silence / Mandala tišine

Mandala of silence
Mandala tišine

[en] Mandala of silence evokes values that Zen praises the most: the silence and the presence. On mandala there are written my three poems in old Croatian Glagolitic script: “Sinking into silence”, “Voiceless presence” and “Silence”. It is interesting that Mandala of silence is actually full of words…
View details of this mandala from different angles in the gallery bellow.

[hr] Mandala tišine priziva vrijednosti koje zen najviše veliča: tišinu i prisutnost. Na njoj su glagoljičnim pismom napisane moje pjesme “Potonuće u tišinu”, “Nijema prisutnost” i “Tišina”, sve tri iz zbirke poezije “Putovanje”. Zanimljivost je da je Mandala tišine zapravo puna riječi…
Pogledaj detalje ove mandale iz različitih kuteva dolje u galeriji.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Trees of change / Drveće promjene

Trees of change Drveće promjene

Trees of change
Drveće promjene

[en] These two paintings represent my artistic dealing with unpleasant and burdensome feelings – fear and worry. Trees and forests heal and transform such feelings into something productive and useful: trees flourish and bloom, and we feel relieved. Inscriptions on the paintings are in the old Croatian Glagolitic alphabet and they mean “fear” and “worry”. See more details of these paintings in the gallery below..

[hr] Ove dvije slike predstavljaju moje umjetničko nošenje s neugodnim i opterećujućim osjećajima – strahom i brigom. Drveće i šuma iscjeljuju i transformiraju takve osjećaje u nešto produktivno i korisno: drveće napreduje i cvjeta, a mi se osjećamo rasterećeni. Napisi na slikama su na starom hrvatskom pismu glagoljici i znače “strah” i “briga”. Vidi više detalja s ovih slika u galeriji u nastavku.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Mini-mandalas of 2014

Mini-mandalas of 2014
Mini-mandale iz 2014.

[en] This year I started to create miniature mandalas, along with big mandalas. They are made on the canvas cardboards measuring 10×10 cm. Mini-mandalas are considered as talismans by their owners because of the multiple layers of primordial symbols’ meaning that occur on them (spirals, circles, squares, rays of the sun, stars, numbers, as well as Arabic and Glagolitic script, etc.). During 2014 I made a 100 mini-mandalas, so I invite you to view some of them in this online gallery.

[hr] Ove godine sam uz velike mandale počeo stvarati i minijaturne. Radim ih na slikarskim pločicama dimenzija 10×10 cm. Njihovi vlasnici ih drže za talismane zbog višeslojnosti značenja praiskonskih simbola koji se javljaju na njima (spirale, krugovi, kvadrati, zrake sunca, zvijezde, brojevi, ali i arapsko i glagoljičko pismo, itd.). Tijekom 2014. godine napravio sam ravno 100 mini-mandala te vas pozivam da razgledate neke od njih u ovoj online galeriji.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Sun mandala / Sunčeva mandala

Sun mandala / Sunčeva mandala

[en] This mandala is commissioned artwork. It is a symbol of Sun and its positive radiance. The relief is quite pronounced. View the detailed view in the post.

[hr] Ovu mandalu sam radio po narudžbi. Simbol je sunca i njegovog pozitivnog zračenja. Reljef je prilično izražen. Pogledaj detalje u nastavku posta.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Furrowed onecoloredness / Izbrazdana jednobojnost

Furrowed onecoloredness
Izbrazdana jednobojnost

[en] Five paintings from this miniseries emphasize expressive power of line and relief made by short and energetic creative burst in just one color.
They were part of my graduate thesis (link to it).
Photography can be very awkward to show real impression of these paintings because of the relief, which the camera captures with the difficulty, especially when it comes to monochromy. However, look at all the paintings and images of some details below …

[hr] Pet velikih slika iz ove miniserije naglašavaju izražajnu moć linije i reljefa nastalih u jednom kratkom i energičnom kreativnom izboju u radovima sa samo jednom bojom.
One su bile dio mog diplomskog rada (link na rad).
Fotografija vrlo teško može prenijeti pravi dojam ovih slika upravo zbog reljefa kojeg fotoaparat teško bilježi, pogotovo kad se radi o monokromiji. Ipak, pogledajte sve slike i prikaze nekih detalja u nastavku…

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Uruq mandala

Uruq mandala

[en] This mandala is atypical in comparison to other I have created. It lacks the center and the radial spreading of the texture, and the motive of the square network is tilted. A special feature of this mandala is that it can be hung on the wall in four ways. “Uruq” is an arbitrary name that came to me spontaneously … maybe because of the association with the meandering river, the Tigris, the Sumerian civilization and the ancient city of Uruk!?

[hr] Ova mandala je netipična u odnosu na ostale koje stvaram. Nedostaje joj središte i radijalno širenje teksture, a i motiv kvadratične mreže je nakošen. Posebnost mandale je i u tome što se može objesiti na zid na četiri načina. “Uruq” je proizvoljan naziv koji mi je spontano došao… možda zbog asocijacija na meandrirajuću rijeku, Tigris, sumersku civilizaciju i drevni grad Uruk!?

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

The Seasons / Godišnja doba

The Seasons
Godišnja doba

[en] These are very special paintings for me. I painted two wooden boards on both sides. In addition to acrylic paints I used crystals and built them in the composition. Each side of the wooden panel represents one season. These paintings are not to hung on the wall, but to lean on a wall (or to stand upright on a pedestal in order to see both sides). For showing one can combine different seasons, as illustrated in the photos bellow.

[hr] Ovo su vrlo posebne slike za mene. Oslikao sam dvije drvene daske i to s obje strane. Uz akrilne boje koristio sam i kristale koje sam ugradio u kompoziciju. Svaka strana drvenog panela predstavlja jedno godišnje doba. Ove slike se ne vješaju na zid već se naslanjaju o zid (ili stoje uspravno na postolju kako bi se vidjele s obje strane). Za pokazivanje se mogu kombinirati razna godišnja doba, kako je prikazano dolje na fotografijama.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

The Dancer / Plesačica

The Dancer
Plesačica

[en] Henri Matisse said that the invention of photography had released painting from the need to copy nature leaving the artist free to present emotion as directly as possible and by the simplest means. And here is my example: The Dancer, three steps in abstracting of an image.

[hr] Henri Matisse je izjavio da je izum fotografije oslobodio slikarstvo od potrebe da kopira prirodu dopuštajući umjetniku da slobodno prikazuje emocije što direktnije i na najjednostavnije načine. Ovdje je i moj primjer: Plesačica, tri koraka u apstrahiranju slike.

Continue reading

Categories: IN DETAIL / U DETALJE

Create a website or blog at WordPress.com