Land Art Park Učka (project in progress / projekt u tijeku)

Land Art Park Učka

Land Art Park Učka

[hr] Bit će to susret s umjetničkim radovima na neočekivanim mjestima u planinskoj šumi, a koji će pozivati na dublji i svjesniji kontakt s prirodom te naglašavati važnost očuvanja okoliša.
Pročitajte više o zamislima koje ćemo od proljeća 2016. početi realizirati na Učki. U galeriji razgledajte fotografije s terena i simulacije umjetničkih radova u prirodi. Pogledajte videoprilog emitiran u emisiji HRT-a “Dobro jutro Hrvatska”. I što je najvažnije, podržite nas u realizaciji projekta – donirajte, podijelite ovaj post na društvenim mrežama, proslijedite ga e-mailom prijateljima…

[en] It will be an encounter with artworks in unexpected places in the mountain forest, which will call for a deeper and more conscious contact with nature and emphasize the importance of preserving the environment.
Read more about the ideas that we’ll start realizing on Mt. Učka from spring 2016. Take a look at photos in the gallery from the terrain and simulation of artworks in nature. View the attached video clip aired in HRT show “Good Morning Croatia”. And most importantly, support us in the realization of the project – donate, share this post on social networks, send it by e-mail to your friends…

Continue reading

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI

Mandala of silence / Mandala tišine

Mandala of silence
Mandala tišine

[en] Mandala of silence evokes values that Zen praises the most: the silence and the presence. On mandala there are written my three poems in old Croatian Glagolitic script: “Sinking into silence”, “Voiceless presence” and “Silence”. It is interesting that Mandala of silence is actually full of words…
View details of this mandala from different angles in the gallery bellow.

[hr] Mandala tišine priziva vrijednosti koje zen najviše veliča: tišinu i prisutnost. Na njoj su glagoljičnim pismom napisane moje pjesme “Potonuće u tišinu”, “Nijema prisutnost” i “Tišina”, sve tri iz zbirke poezije “Putovanje”. Zanimljivost je da je Mandala tišine zapravo puna riječi…
Pogledaj detalje ove mandale iz različitih kuteva dolje u galeriji.

Continue reading

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI, ZOOM

Velevrški stup

Velevrški stup

[en] I made this pillar of stones in the bare heights of the island of Krk (Croatia), at the top of Veli vrh (541 m). The stones are arranged vertically in delicate balance, and reach a height of 1.6 m. The stone pillar provides excellent contrast in photographic vistas of bare land in the immediate vicinity and of the distant mountains (Velebit, Kapela, Risnjak and Učka), as the photos in the gallery clearly show. Date of creation: 2015/06/27.

[hr] Ovaj stup od kamenja sam napravio u goleti otoka Krka, na samom vrhu koji se zove Veli vrh (541 m). Kamenje je posloženo vertikalno u delikatnoj ravnoteži i doseže visinu od 1,6 m. Stup pruža odličan kontrast na fotografskim vizurama goleti u neposrednoj blizini i planina u daljini (Velebita, Kapele, Risnjaka i Učke), što i fotografije u galeriji zorno prikazuju. Datum stvaranja: 27.06.2015.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Trees of change / Drveće promjene

Trees of change Drveće promjene

Trees of change
Drveće promjene

[en] These two paintings represent my artistic dealing with unpleasant and burdensome feelings – fear and worry. Trees and forests heal and transform such feelings into something productive and useful: trees flourish and bloom, and we feel relieved. Inscriptions on the paintings are in the old Croatian Glagolitic alphabet and they mean “fear” and “worry”. See more details of these paintings in the gallery below..

[hr] Ove dvije slike predstavljaju moje umjetničko nošenje s neugodnim i opterećujućim osjećajima – strahom i brigom. Drveće i šuma iscjeljuju i transformiraju takve osjećaje u nešto produktivno i korisno: drveće napreduje i cvjeta, a mi se osjećamo rasterećeni. Napisi na slikama su na starom hrvatskom pismu glagoljici i znače “strah” i “briga”. Vidi više detalja s ovih slika u galeriji u nastavku.

Continue reading

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI, ZOOM

Labyrinth on Koschuta / Labirint na Košuti

Labyrinth on Koschuta
Labirint na Košuti

[en] On the mountain pasture on Koschuta in Karawanks (Slovenian Alps), near Taborniški dom on Šija (Mountain hut Šija) at about 1500 m above sea level, we created land art labyrinth with a diameter of about 6 m. There were fourteen of us, the stones were abundant in the vicinity, and the form of this labyrinth is already tried (although each labyrinth is actually unique because of the different location, shape of stones, size, energy invested…). View photos of this labyrinth and a video of its construction.

[hr] Na planinskom pašnjaku na Košuti u Karavankama (Slovenske Alpe), u blizini Taborniškog doma na Šiji, na oko 1500 m nadmorske visine, napravili smo land art labirint promjera oko 6 metara. Bilo nas je četrnaest, kamenja je u izobilju u blizini, a oblik ovog labirinta je već prokušan (iako je svaki labirint zapravo jedinstven, jer je lokacija drukčija, oblik kamenja, veličina, uložena energija…). Pogledajte fotografije ovog labirinta i video snimku njegove gradnje.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Labyrinth of silence / Labirint tišine

Labyrinth of silence / Labirint tišine

Labyrinth of silence
Labirint tišine

[en] On the meadow under Mali Kamenjak, rocky hill near Grobnik (Rijeka, Croatia), we made a geoglyph. The silence was a dominant experience in its construction, so we decided to name it “the labyrinth of silence”. Labyrinth’s diameter is nearly 8 meters and it represents only the first phase of a much larger “meditation path” in the flower form, whose sketches are shown in the gallery along with photos of the labyrinth.

[hr] Na livadi pod Malim Kamenjakom, stjenovitim brdom u blizini Grobnika kraj Rijeke, napravili smo jedan geoglif. Tišina je bila dominantno iskustvo pri njegovoj gradnji, pa smo ga odlučili nazvati “labirintom tišine”. Promjera je skoro 8 metara i predstavlja samo prvu fazu puno veće “staze meditacije” u obliku cvijeta, čije skice prikazujemo u galeriji zajedno s fotografijama labirinta.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Geoglyph “Flower under Učka” / Geoglif “Cvijet pod Učkom”

Geoglyph "Flower under Učka" Geoglif "Cvijet pod Učkom"

Geoglyph “Flower under Učka”
Geoglif “Cvijet pod Učkom”

[en] Geoglyph “Flower under Učka” is made by our group on the pasture near the old village Mala Učka on the mountain Učka. There were nine of us, and therefore the flower has nine petals. Everyone is in the creation of his petal entered his own personality so they are not all equal nor symmetrical. In the center of the geoglyph is “a pestle” in the form of a pillar of rocks. Geoglyph diameter is about 8 m.

[hr] Geoglif “Cvijet pod Učkom” je napravila naša skupina na pašnjaku u blizini starog sela Mala Učka na planini Učki. Bilo nas je devet, pa tako i cvijet ima devet latica. Svatko je u stvaranje svoje latice unio svoju osobnost tako da nisu sve međusobno jednake niti simetrične. U središtu geoglifa je “tučak” u obliku stupa od kamenja. Promjer geoglifa je oko 8 m.

Continue reading

Categories: LAND ART, NEW WORKS / NOVI RADOVI

Willendorf bride / Willendorfska nevjesta

Willendorf bride Willendorfska nevjesta

Willendorf bride
Willendorfska nevjesta

[en] Willendorf bride is my painterly paraphrase of the ancient figurine The Venus of Willendorf, which is estimated to be over 25,000 years old. She is a symbol of fertility and probably represents the goddess of the earth, or Mother Earth. Willendorf bride from 2015 is miniature acrylic painting on 0,5 cm thick canvas cardboard measuring 15×10 cm.

[hr] Willendorfska nevjesta je moja slikarska parafraza drevne figurice Venere iz Willendorfa, kojoj se starost procjenjuje na preko 25 000 godina. Ona je simbol plodnosti i vjerojatno predstavlja božicu zemlje ili Majku Zemlju. Willendorfska nevjesta je minijatura naslikana u tehnici akrila na slikarskoj pločici debljine 0,5 cm i dimenzija 15×10 cm.

Continue reading

Categories: NEW WORKS / NOVI RADOVI

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,121 other followers